Tender Application documents for PR # 21-20-4-489 Initiate Framework Agreement for IT and Media Equipment 93 views

Tender Application documents for

PR # 21-20-4-489 Initiate Framework Agreement for IT and Media Equipment

PR # 21-20-4-489 BT ve Medya Ekipmanı çerçeve anlaşması başlatımak için İhale Başvuru belgeleri

Shafak was officially established in 2013, while it is founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011. At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.

Şafak derneği, 2011’de Suriye Krizinin ilk aylarında kurulurken, resmi olarak 2013 yılında kurulmuştur. Şafak derneği özünde, Suriyeliler tarafından Suriyeliler için kurulmuştur. hayatlarının ihtiyaçlarını  ele geçirmek amacıyla bir sivil toplum kuruluşudur. Sürdürülebilirlik ve özerkliğe odaklanarak haysiyet, eşitlik ve insanlıktır.

Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuilding the society on freedom, justice and equality basis.

Şafak derneği, siyasi veya dini bağlantıları ne olursa olsun savunmasız kişilere insani yardım hizmetleri sağlamak ve uzun vadede toplumu bir özgürlük, adalet ve eşitlik temelinde yeniden inşa etmek ve iyileştirmek için katkıda bulunmak amacıyla var olan tarafsız, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur

 

 1. The subject of the tender:
 • Shafak is looking for a qualified supplier to Purchase IT and Media Equipment and delivers them to assigned locations by Shafak:

Syria / Idleb and Aleppo governorate.

Turkey / Gaziantep warehouse.

 • Shafak will sign FWA with the winner supplier for one year, thus there is no commitment or obligation from Shafak side to purchase any of the mentioned items unless Shafak chose to issue a Purchase Order.
 • The minimum order value for all POs requested at one time shall not be less than 5,000 USD to the items that will be delivered to Syria.
 • The quantities mentioned in Annex B are estimated and under the framework agreement, SHAFAK will not be committed to purchase any of the mentioned items till signing purchase orders.
 • Shafak will assign the delivery location (offices, warehouse…etc.) in the mentioned Area for each order.
 • Shafak reserve the right to split the contract between two or more vendors

 

 1. İhale konusu:
 • Shafak, BT ve Medya Ekipmanı Satın Almak için nitelikli bir tedarikçi arıyor ve bunları Shafak adına belirlenen yerlere teslim edilecektir :

Suriye / İdlip ve Halep ilieri.

Türkiye / Gaziantep deposu.

 • Şafak, kazanan tedarikçi ile çerçeve anlaşmayı bir yıllığına imzalayacaktır, bu nedenle Şafak bir Satın Alma Siparişi vermedikçe, söz konusu kalemlerden herhangi birini satın alma konusunda Shafak tarafından herhangi bir taahhüt veya yükümlülük yoktur.
 • Tek seferde talep edilen tüm spariş emirleri için minimum sipariş değeri, Suriye’ye teslim edilecek ürünler için 5.000 USD’den az olmayacaktır.
 • Ek B’de belirtilen miktarlar tahminidir ve çerçeve anlaşma kapsamı altında, satın alma siparişleri imzalanana kadar şafak tarafından herhangi birini satın alma taahhüdünde bulunmayacaktır.
 • Shafak, her sipariş için belirtilen Bölgede teslimat yerini (ofisler, depo … vb.) belirleyecektir .
 • Shafak, sözleşmeyi bir veya daha fazla tedarikçi arasında bölme hakkını saklı tutar

A complete set of tender documents may be obtained by interested candidates from the link or by scan the QR.

 • To help us track our procurement effort, please indicate in your email where (ngotenders.net) you saw this tender/procurement notice.

ihale dokümanı seti elde edebilmek için, ilgilenen adaylar tarafından şu link bağlantıdan edinilebilir:

 

 • İhale/satın alım sürecinin takibi adına bu ilanı nerede (ngotenders.net) gördüğünüzü  e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.
 1. Start application06 Apr 2021
 2. The deadline for application27 Apr 2021 at 17:00
 1. Başvuru başlangıcı: 06 Nisan 2021
 2. Başvuru için bitiş tarihi: 27 Nisan 2021 17:00

2. Submission:

To be qualified for the bid, each bidder must apply his offers in two separate envelops where the financial offer must be in one envelope and the technical offer must be in other separate envelop and each of the two envelops must be in a third separate envelope, otherwise, he will be disqualified.

2.1 Technical Offers (from 1 page to 66 page)  shall also be made in ONE COPY clearly labeled as “Original” marked with tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses and should hold bidders’ legal stamps.

2.2 Financial Offer (from page 67 page to 86 page) marked with tender Number shall be produced in signed, stamped and sealed envelopes labeled as “Original” indicating the tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses, and should hold bidders’ legal stamps.

 

The Two envelopes shall then be enclosed in a sealed outer envelope, and submitted to one of the following offices:

“Shafak Office in Gaziantep – Turkey”. EMEK Mahallesi 19075 Nolu Sokak No:4/1 Sahitkamel / Gaziantep /Turkey.

Shafak office in Azaz – Aleppo Governorate.

Shafak officer in Bab Al Hawa – Idleb Governorate.

2.3 All the tender documents, BOQs, and technical specifications shall be signed and stamped. otherwise, the supplier will be directly disqualified.

2.4 Submitting any unclear or inconspicuous documents may lead to do not consider these documents or exclude them from any evaluation.

2.5 Any bids that contains any calculation error will be disqualified from the tender.

 

 1. başvurmak:

İhaleye hak kazanabilmek için, her teklif sahibinin tekliflerini, mali teklifin tek zarfta, teknik teklifin ise başka bir ayrı zarfta ve her ikisi  üçüncü büyük ayrı zarfta yer alacağı şekilde  koyulamaktadır , aksi takdirde diskalifiye edilecektir.

2.1 Teknik Teklifler (sayfa 1’dan sayfa 66’ye kadar) ayrıca ihale Numarasıyla işaretlenmiş ve açıkça “Orijinal” olarak etiketlenmiş TEK BİR KOPYADA yapılacaktır ve teklif sahiplerinin adlarının, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır

2.2 finansal Teklif İhale numarası ile işaretlenmiş şekilde (sayfa 67’den sayfa 86‘e kadar), ihale Numarasında belirten “Orijinal” olarak etiketlenmiş imzalı ve mühürlü zarflarda üretilecek ve teklif sahiplerinin adlarının, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır.

İki zarf daha sonra kapalı bir dış zarfa konulacak ve ve aşağıdaki ofislerden birine teslim  edilecektir

“Türkiye – Gaziantep Şafak Ofisi” .

ADRESİ: EMEK Mahallesi 19075 Nolu Sokak No:4/1 Sahitkamel / Gaziantep /Turkey.

Azaz – Halep ili Şafak ofisi.

Bab Al Hawa Şafak ofisi – Idleb ili

2.3 Tüm ihale dokümanları, tekliflerin listesi ve teknik şartnameler imzalanıp kaşelenecektir. aksi takdirde tedarikçi doğrudan diskalifiye edilecektir.

 

2.4 Açık olmayan veya belirsiz olan herhangi bir belgenin gönderilmesi, bu belgelerin dikkate alınmamasına veya herhangi bir değerlendirmenin dışında tutulmasına neden olabilir.

 

2.5 tekliflerde bulunan Herhangi bir hesaplama hatası içeren teklif, ihaleden diskalifiye edilecektir.

Submission of one bid for both technical and financial offers will lead to dismissal.

 

Hem teknik hem de finansal teklifler için teklifin bir zarfta sunulması teklifin reddedilmesine neden olacaktir.

 

Last date to submit offers is:  27 Apr 2021 at 17:00, Offers received after this time will not be considered.

teklif verme tarihi son gün: 27 Nisan 2021 17:00, Bu saatten sonra alınan teklifler dikkate alınmayacaktır
Share this tender

Shafak was founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011, and by 2013 it was officially established as a formal NGO (Non-Governmental Organization). At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.
Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuild the society on freedom, justice and equality basis.

Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info